TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อาคารเขียว กับกระแสรักษ์โลก
   Green Network
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
อาคารเขียวไทยกับผังเมืองกทม.
   วิญญู วานิชศิริโรจน์.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน = CU Sports Complex
   ไตรวัฒน์ วิรยศิริ / 2561
   หนังสือใหม่ ที่ หนังสือใหม่(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA6860
.ต95 2561 
อาคารชุดพักอาศัย : ผลกระทบจากเมือง พฤติกรรม สู่แนวทางการออกแ..
   รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
อาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น : มหาวิทยาลัยธรรม..
   ณิชชธาวัลย์ วงศ์สกุลอมร / 2557
   การศึกษาค้นคว้าอิสระ / สารนิพนธ์ ที่ ()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อส.มธ. 44 2557 (ป.ตรี) 
อาคารที่มีคุณค่า ในพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งตะวัน..
    / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HT1471
อ592 2558 
อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน = H..
   ยงธนิศร์ พิมลเสถียร / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HT1471
ย115 2552 
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พั..
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
PLAN 037 
อาคารปฏิบัติการผังเมือง และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : แบบระบบปรับอา..
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PLAN 047 
อาคารปฏิบัติการผังเมือง และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : แบบระบบป้องกั..
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PLAN 009 
อาคารปฏิบัติการผังเมือง และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : แบบระบบไฟฟ้า ..
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PLAN 007 
อาคารปฏิบัติการผังเมือง และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : แบบระบบสุขาภิ..
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PLAN 048 
อาคารประหยัดพลังงาน อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TH2130
.ศ69อ 2539 
อาคารระฟ้าในอนาคต : มโนทัศน์และบทบาทต่อโลกแวดล้อม
   สันติรักษ์ ประเสริฐสุข.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
อาคารรัฐสภา = The National parliament of Thailand
   ยุทธวีร์ เหมะพรรณ์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA4415.T5
ย364 2540 
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่การจัดผังและการออกแบบอาคารเบื้องต้น
   พีโรภาส ตรีสุวรรณ. / 2549
   วิทยานิพนธ์ ที่ วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext FULLTEXT [ https://digital.library.tu.ac..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 34 2549 
อาคารล้ำค่า ควรรักษาคู่เมือง จังหวัดนนทบุรี
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS589.น7
อ592 2547 
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย = Thailand Scienc..
    / 2553
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
PLAN 029 
อาคารสถาบัน อีอีซี = EEC Academy Building
    / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
TJ1630.3
อ592 2558 
อาคารสูง : Construction IV
   จรัญพัฒน์ ภูวนันท์. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
TH6057.T23
จ45 2540 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 [720]   [แสดง 20/14386 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.