TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารประกอบการสอนภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายปลาย วิชา 2501..
   สุริยน ศิริธรรมปิติ. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TH4826
.ส866 
เอกสารประกอบการสอนวิชา 2501235 BLDG MAT/CONS III : วัสดุและก..
   ต่อพงศ์ ยมยาค. / 2523
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TA403
ต550 2523 
เอกสารประกอบการสอนวิชา 2504332 LA CONS III (ส่วนที่5): เรื่อ..
   อริยา อรุณินท์. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4700
.อ98อ 
เอกสารประกอบการสอนวิชา AR 215/2002 Domisticity
   พีรดร แก้วลาย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA 2500.AR215 2002 
เอกสารประกอบการสอนวิชา AR 331 : Building Structure 2
   ชวลิต นิตยะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TH 1450.ช54อ 
เอกสารประกอบการสอนวิชา วจ.สถ.412 ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบหลัง..
   ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN 98.ภ354อ 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนภาคและเมือง และการออกแบบชุมชน..
   ระหัตร โรจนประดิษฐ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT169
.ร5ร 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนภาคและเมือง และการออกแบบชุมชน..
   ระหัตร โรจนประดิษฐ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT 1690 ร320 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนภาคและเมืองและการออกแบบชุมชนเ..
   ระหัตร โรจนประดิษฐ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT 1690.ร5อ 2539 
เอกสารประกอบการสัมมนา : ท่องแดนวิจัยเคหการ '47
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),คลังหนังสือ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
H62.5
ท330 2547 
เอกสารประกอบการสัมมนา การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่และ..
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HE9797
ท451 2548 
เอกสารประกอบการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1509.3
ส360 2549 
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบเพื่อลดโลก..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA2542
ส730 2551 
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การกำหนดแนวทางส่งเสริ..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). กองนโยบายและแผนการวิจัย. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN7000
.ส63อ 2544 
เอกสารประกอบการสัมมนาพิเศษ โครงการวิจัยแผนที่นำทางเทคโนโลยีว..
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TA4030
ผ932 2553 
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมกับคุณภ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA2545.A3
พ532 2546 
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่..
    / 2535
   Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections ที่ Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VH Collections
S934.ท9
ก66 2535 
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่..
    / 2534
   Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections ที่ Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VH Collections
S934.ท9
ก66 2534 
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบการ..
   กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HT 9050ก965อ 2549 
เอกสารประกอบการเสวนาเรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์ วันที่ 2 ..
    / 2563
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA7435
ร971 2563 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 [710]   [แสดง 20/14187 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.