TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 เลขหมู่ NA2100 .ช95 2548
 ชื่อเรื่อง ฮอมภูมิ - สถาปัตยปาฐาะ'47 : วิถีสถาปัตย์ วิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน = Hompoom-Sathapattayapatha'04 : architectectural way, communal way, folkway / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ร่วมกับ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Hompoom-Sathapattayapatha'04 : architectectural way,communal way, folkway.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สถาปัตยปาฐาะ'47 : การประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2547.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง วิถีสถาปัตย์ วิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน.
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ .
 ISBN 9746565907
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2548.
 รูปเล่ม 1 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 x 29 ซม.
 หมายเหตุ เอกสารรวบรวมผลงานวิชาการ การประชุมทางวิชาการสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 126-28 ม.ค. 2548 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 หมายเหตุ Contents: องค์ความรู้เรื่องดาราศาสตร์ไทยกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาสู่แนวคิดการจัดสวนประติมากรรมดินเผาและปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดาวสิรินธร จ.เชียงใหม่ / วิชุลดา นิลม่วง
-- The Japanese way of living in traditional business-man^'s house and their gardens from the perspective of life in a Machiya style house of Kitakata, Japan / Nyunt, Koung
-- Looking forward to theanswer to urban density : a case of urban transformation / Sakti, Andi Kumala, Soesanti, Siska
-- การประเมินผลบ้านโครงสร้างเหล็กที่สร้างในงานสถาปนิก ^'47 เมืองทอง / ปรีชญา มหัทธนทวี, ดรุณี มงคลสวัสดิ์
-- แนวทางการปรับปรุงระบบทางเดินเท้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ / กำธรกุลชล, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตตกุล
-- บ้านโบราณเมืองลำพูน / วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
-- วิหารพระพุทธไสยาสน์ / นพคุณ ต่อวงศ์
-- บ้านดิน :สถาปัตยกรรมทางเลือก / ดวงนภา ศิลปสาย
-- เชียงใหม่และมัณฑเลย์ / โชติมา จตุรวงค์
-- Siol liquefaction and the submerging ofthe ancient Yonok Naka Nakorn in Chiang Saen / Sethapong Sethabuoppha
-- สมาชิกของชุมนุม : บทบาทสถาปนิกที่ถูกมองข้าม / สันต์ จันทร์สมศักดิ์ -- การศึกษาวิหารและอุโบสถในจังหวัดลำปางตั้งแต่ พ.ศ. 2442 - ปัจจุบัน / วรรณา คำปวนบุตร -- สัตตภัณฑ์ล้านนา / มาณพ มานะแซม -- วิถีสถาปนิกสู่วิถีชาวบ้านด้วยจิตวิทยาสังคม : พฤติกรรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง / สุพักตรา สุทธสุภา -- การศึกษาวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา / รสิตา สินเอกเอี่ยม -- คติการสร้างเมืองเชียงใหม่สมัยพญามังราย / ทศพร โสดาบรรลุ -- กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในกระบวนการวางแผนให้เกิดผลในทางปฏิบัติสำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองมหาสารคาม / เอกรินทร์ แซ่ภู่ -- วิวัฒนาการของตึกแถวในบริเวณถนนนครนอกและถนนนครใน จ.สงขลา / สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ -- ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในการใช้วัสดุและเทคนิคก่อสร้างสถาปัตยกรรมวิหารเชียงใหม่ และสิมหลวงพระบาง / ชัยณรงค์ ศรีสุวรรณ -- วาทะกรรมของสถาปนิกไทยที่มีต่อเรื่องความยั่งยืนในรอบ 10 ปี / คมกริช ธนะเพทย์ -- Translating traditional elements in contemporay architecture and the city / Subir, Syed Sobri,Sulaiman, Wan Azhar -- คุณลักษณะแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมพื้น-ร่วมสมัย-สมัยใหม่ : กรณีศึกษาในพื้นที่คัดสรรในภาคเหนือประเทศไทย / สมบัติ ธีระตระกูลชัย -- คติผี-พุทธ ในงานสถาปัตยกรรมล้านนาไทย / วันชัย มงคลประดิษฐ์ -- A forgotten tradition : critical survey of the traditional Melaka House.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรม--ไทย--การประชุม.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรม--ไทย (ภาคเหนือ).
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมพื้นเมือง--ไทย.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมพื้นเมือง--ลำพูน.
 หัวเรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรม.
 หัวเรื่อง ผังเมือง--ไทย.
 หัวเรื่อง ภูมิสถาปัตยกรรม--ไทย.
 หัวเรื่อง บ้านดิน.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมไทย--เชียงใหม่.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา--ลำปาง.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา--เชียงใหม่.
 หัวเรื่อง วิหาร--ไทย.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา--ลาว--หลวงพระบาง.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมกับคนพิการ.
 หัวเรื่อง ทางเท้า.
 หัวเรื่อง ตึกแถว--สงขลา--วิวัฒนาการ.
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
NA2100 .ช95 2548  
  Barcode: 3 26 011035
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การออกแบบสถาปัตยกรรม.]
    หัวเรื่อง [ผังเมือง ไทย.]
    หัวเรื่อง [บ้านดิน.]
    หัวเรื่อง [สถาปัตยกรรมกับคนพิการ.]
    หัวเรื่อง [ทางเท้า.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ฮอมภูมิ สถาปัตย..
Bib 13399127639

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.